1. כללי

   

 • 1.1.חב' לב גן העיר ( 1988 ) בע"מ (להלן: "גן העיר" ו/או "אנו") מפעיל את האתר שכתובתן www.city-garden.co.il(להלן: "האתר") וכן .

   

 • 1.2.מסמך זה מגבש את כללי השימוש באתר.

   

 • 1.3.השימוש באתר וכל הנלווה להם כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש שלא לעשות שימוש באתר. שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו.

   

 • 1.4.אם אינך בגיל חוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אל תשתמש באתר. אם יסתבר לנו, כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או בחלקו.

   

 • 1.5.מדיניות הפרטיות של האתר המופיעה בקישור באתר עצמו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

   

 • 1.6.תנאי שימוש אלו כתובים בלשון זכר מטעמי נוחיות ,אולם הם פונים לשני המינים.

   

 1. מהות האתר

   

 • 2.1.ייעודו של האתר הוא שיווקי ותדמיתי. אנו רשאים מעת לעת לשנות את אופיו של האתר ויעודיו. לעניין חלקו של אתר העוסק בתחום החנייה יחולו תנאי שימוש ומדיניות פרטיות נפרדים, המופיעים באותו חלק.

   

 • 2.2.האתר עשויי לאפשר: חשיפה לתכנים של גולשים, לתכנים מערכתיים, לתכני ייעוץ, לתכנים פרסומיים ושיווקיים ולתכנים של צדדים שלישיים אחרים, ועוד.

   

 • 2.3.האתר עשויי לאפשר: חשיפה לתכנים של גולשים, לתכנים מערכתיים, לתכני ייעוץ, לתכנים פרסומיים ושיווקיים ולתכנים של צדדים שלישיים אחרים, ועוד.

   

 • 2.4.הינך מאשר לנו, כי לפחות ביחסים ביננו, לא יחולו הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכל הנוגע לפרסום ומשלוח הודעות במסגרת האתר וחלקיו השונים.

   

   

 1. רשימת תפוצה

   

 • 3.1.לצורך קבלת חדשות, עדכונים והטבות עלייך להירשם לאתר באמצעות כתובת מייל.

   

 • 3.2.אינך מורשה להירשםבשם מישהו אחר.

   

 • 3.3.הינך מחויב להודיע לנו באופן מיידי, אם אתה חושד שמישהו עושה שימוש בלתי מורשה באמצעות חשבונך אצלנו.

   

 • 3.4.אנו לא נהיה אחראים לשימוש בלתי מורשה של צדדים שלישיים בחשבונך ולתוצאות שימוש בלתי מורשה זה.

   

 • 3.5.מבלי לגרוע מכלליות תנאים אחרים, הינך מתחייב, כי הפרטים שהינך מוסר לנו לצורך ההרשמה הינם אמיתיים, עדכניים ומדויקים.

   

 • 3.6.אינך מורשה לאשר לאחר לעשות שימוש בחשבונך.

   

 • 3.7.הינך רשאי בכל עת לבקש את הסרתך מרשימת הדיוור.

   

 1. ניהול האתר ושימוש בו

   

 • 4.1.אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את האתר, לעצבו מחדש, לשנות תכונותיו ותפקודיו, להוסיף או לגרוע ממנו, ללא אישור ממך.

   

 • 4.2.הינך מתחייב שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, שלא לצור עומס על מערכות האתר, ושלא לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימושם של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית.

   

 • 4.3.השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר, מכבד והוגן.

   

 • 4.4.השימושבאתר מותנה בכך שהינך באופן כנה מעוניין במידע ובשימושים שבאתר, ומוגבל לשם מטרות אלו. חלעל המשתמשים באתר איסור מוחלט לעשות בו שימוש לשם הפצת תכנים, הודעות או דבר מה אחר שאינו עולה באופן מלא ומושלם עם מטרות האתר שלעיל, ובכלל זאת: אין לבצע באמצעות האתר פרסום מסחרי, "דייג נתונים", בדיקות שיווקיות, סטטיסטיות או מחקריות אחרות.

   

 • 4.5.אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או של מנגנונים טכנולוגים הקיימים באתר או כדי לסייע לדבר, לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיהם, יישומיהם, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושכם באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.

 • 4.6.אל לך לעשות שימוש בכל כלי, תוכנה, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר למעט דפדפנים מקובלים על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו, ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניהם, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בהם.

 • 4.7.אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו.

 • 4.8.הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.

 • 4.9.הנך מתחייב, כי ככל שאתה מוסר לנו או לכל גורם אחר במסגרת האתר פרטים, הרי שפרטים אלו נכונים, מדויקים ומלאים.

   

 • 4.10. על אף שאנו נוקטים בצעדים שונים על מנת לשמור על המידע המועלה לאתר, איננו יכולים להיות ערבים, כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל, וכי הוא לא ישונה על ידי צדדים שלישיים בלתי מורשים. כל המעלה מידע לאתר לוקח את כל הסיכונים הכרוכים בהעלאת מידע זה. כמו כן, איננו ערבים לכך שלא תהא חדירה בלתי מורשית למערכות האתר או למערכות אחרות שלנו.

   

 • 4.11.אנו רשאים לסגור את האתר, כולו או חלקו, למוכרו, או להעבירו למפעילים אחרים, לשנות את ייעודו, להפוך חלקים מהאתר או את כולו לנגישים למנויים בלבד.

 • 4.12.אנו רשאים להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית אשר מספקים האתר בחלקים ממנו או בכולו, להפסיק זמנית או באופן קבוע קיומם של שירותים, תפקודים שונים או חלקים מהאתר, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כנגדנו בשל זאת.

 • 4.13.האתר יכול שיכילו קישורים לאתרים אחרים. אין בהצבת הקישורים משום אימוץ או המלצה או נטילת אחריות ביחס למצוי באותם אתר.

   

 1. מידע באתר

   

   

 • 5.1.מידע המופיע באתר עלול שלא להיות מדוייק ועלול להכיל טעויות. מידע זה בהגדרה אינו מלא ואינו ממצה.

   

 • 5.2.ככל שיופיע מידע מערכתי באתר, לרבות עצות, תשובות לשאלות, מאמרים וכיוב' הינו מידע שנועד להעניק התמצאות כללית ביותר, שאיננה מתיימרת להיות מקיפה או תחליף להתייעצות עם גורמי מקצוע. מידע זה ניתן ללא תמורה ואין מאחוריו מצג למתן שירות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא.
 • 5.3.הינך נוטל את מלוא הסיכונים ככל שאתה בוחר להסתמך על המידע באתר.

   

 1. העלאת תכנים על ידי גולשים

   

 • 6.1.אתר זה עשוי לאפשר לך להעלות תכנים אליו ובכלל זאת תמונתך או תמונות אחרות.
 • 6.2.הינך מודע ומסכים לכך כי בהעלותך תכנים לאתר הם הופכם להיות פומביים, ועשויים להיות משכך מועתקים על ידי אחרים או משותפים או מפורסמים על ידי צדדים שלישיים, או על ידנו בפלטפורמות אחרות, לרבות ברשתות חברתיות שונות.
 • 6.3.הנך מתחייב, כי התכנים המועלים על ידך אינם נגועים: בשפה גסה, בהשמצה, בהוצאת לשון הרע, וכי הם אינם: פוגעניים, בעלי אופי בוטה, פורנוגרפיים, גזעניים, מפלים, בעלי אופי פרסומי או שיווקי, חסומים באמצעות קוד או סיסמה, פוגעים בתקנת הציבור או בביטחון המדינה או אדם, מאיימים, נגועים בקוד מזיק, פוגעים בפרטיות, מטעים, מפרים צו איסור פרסום, מסיתים, אסורים על פי כל דין או מהווים עילה לכל תביעה פלילית או אזרחית, ועומדים בכל הדינים הנוגעים להופעת קטינים, ככל שאלו מופיעים בפרסום.
 • 6.4.אל לך להעלות תכנים שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קניין של אחרים או שהעלאתם מהווה עוולה על פי דין.
 • 6.5.אין להעלות תכנים הנוגעים לקטינים ללא קבלת אישור מאת האפוטרופוסים החוקיים של אותם קטינים העומד בתנאי החוק והדין.
 • 6.6.בהעלותך תוכן זה הינך לוקח אחריות מלאה לכל התוצאות הנובעות מכך, לרבות לתגובות פוגעניות כלפי תוכן זה.
 • 6.7.בהעלותך את התכנים: (1) אל לך להתחזות לאדם אחר או לייצג גוף שלא הסמיך אותך לייצגו, (2) הינך מאשר, כי יש בידך את מלוא ההרשאות החוקיות להעלות את התכנים לאתר לרבות על פי דיני הקניין הרוחני, וכי התכנים למיטב ידיעתך נכונים ומדוייקים, (3) הינך מסכים, בכל הנוגע למידע המועלה לחלקים הפומביים של האתר להעניק לנו או מי מטעמנו רישיון חינם תמידי, שאינו ניתן לביטול, גלובלי, ללא חיוב בתמלוגים ולא בלבדי, להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשנות, לתרגם, לפרסם, לבצע באופן פומבי ולהציג באופן פומבי, בכל דרך שהיא, כל תוכן המועלה או מפורסם באמצעות האתר, וכי אנו רשאים להעביר ולשתף רישיון זה עם כל גורם. הנך מצהיר, כי אתה בעל הכוח להעניק לאתר רישיון כאמור, וכי אנו נהיה רשאים לעשות בכל זמן ואופן שנמצא לנכון כל שימוש חוקי בתכנים המועלים לפי שיקול דעתנו במסגרת האתר או במסגרות אחרות, לרבות לצרכי פרסום, מחקר וסטטיסטיקה, וכפי שמפורט במדיניות הפרטיות שבאתר זה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו, (4) ידוע לך, כי אנו רשאים להשהות את פרסום התכנים, להפסיק פרסומם, להפסיק ולהעלותם מחדש, שלא לפרסמם כלל, לעבדם ולהציגם בצורות שונות.
 • 6.8.יש לנו הזכות להסיר כל תוכן שיועלה על ידך, שאינו עומד בתנאים אלו, ללא כל הודעה מוקדמת. אנו רשאים לקבוע מעת לעת מדיניות לגבי אופן העלאות של המשתמשים או משתמש בודד, תדירות העלאות, אופן סיווג המידע המועלה, הגבלת כמותו, סגנונו, אופן הצגתו, משך הצגתו וכיוב'.
 • 6.9.אנו רשאים לאסור על העלאה של קישורים לאתר אחרים, ולהסירם בכל עת.
 • 6.10.אנו רשאים להטביע סימני זיהוי בתכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים.
 • 6.11.האחריות על התכנים המועלים על ידי המשתמשים היא באופן מוחלט עליהם. אנו איננו מתחייבים לבדוק את התכנים ותקינותם, ולא עומדים מאחוריהם. אף אם נפעיל אמצעי ניטור ומעקב אחרי תכנים אין אנו מתחייבים לזהות תכנים פוגעניים או כאלו שאינם עומדים בתנאים אלו, ולא נישא בכל נזק בגינם.
 • 6.12.אנו לא אחראים לתקינות תכני הגולשים או לדיוקם ואיננו מייצרים מצג, כי ניתן לסמוך עליהם.
 • 6.13.כל פרסום או המלצה המופיעים באתר הינם בגדר מידע שאינו מחייב וכל מי שנסמך עליו עושה כן על אחריותו האישית.
 • 6.14.אין אנו מבטיחים, כי כל זכויות היוצרים בתכנים שהועלו על ידי הגולשים לאתר הם שלהם, וכי ניתנו בהקשר אליהם כל ההרשאות הנדרשות.
 • 6.15. אין במתן האפשרות להעלות את התכנים לאתר וקיומם בו, משום חוות דעת ו/או יעוץ משפטי בדבר חוקיות פרסום התכנים או כשרותו המשפטי ואינו משחרר אותך מלשאת באחריות בלעדית לכל אי עמידה של התכנים בתנאים אלו או בכל דרישה לפי תנאים אלו או לפי כל דין אחר.
 • 6.16. אנו רשאים לדרוש ביצוע שינויים מעת לעת בתכנים המועלים על ידך או באופן הצגתם מעת לעת בהתאם למדיניותנו כפי שתהיה מעת לעת.
 • 6.17. אנו רשאים להגביל את כמות העלאות מצידה של אישיות משפטית כלשהיא.

   

 1. בקשה להסרת תכנים

   

 • 7.1.ניתן להגיש לנו בקשה להסרת תכנים המופיעים באתר או לביצוע תיקון בתכנים, אם לדעתך התוכן יש בו אחת מאלה:
 1. התוכן מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך או של הגורמים שמטעמם הנך מגיש הבקשה זו.
 2. התוכן יש בו כדי להוציא לשון הרע אודותיך או אודות הגורמים שמטעמם הנך מגיש הבקשה זו.
 3. התוכן מפר את פרטיותך או פרטיות הגורמים שבשמם הנך מגיש הבקשה.
 4. יש בהעלאת התוכן יש כדי להוות מעשה שלא כדין, ולפרטו.
 5. התוכן לא עומד בתנאים האתר.

   

 • 7.2.בבקשה יש לפרט: את שם הפונה, כתובת דוא"ל, טלפון לשם יצירת קשר. האם הפנייה היא בשם הפונה או בשם אחרים ולפרטם, לאשר כי כל הפרטים שבבקשה נכונים.

   

 • 7.3.את הבקשה יש להעביר באמצעות תיבות צור קשר שבאתר.

   

 • 7.4.אנו נבחן בקשתך, ונודיעך בדבר.

   

 1. קניין רוחני

   

 • 8.1.כל זכויות היוצרים הכרוכים באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, עימוד האתר, סידור התכנים וכיוב', שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. הנך מתחייב שלא לשנות, להתערב, להעתיק, לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בהם.

 • 8.2.אינך מורשה ליצור קישוריות LINK אל האתר מאתר אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר אלו.

   

 1. מידע מטעם חנויות

   

 • 9.1.האתר עשוי לשמש כפלטפורמה להצגת בתי עסק הפועלים במתחם גן העיר, ופרסומות מטעמם.
 • 9.2.המידע הוא מטעם בעלי העסקים שהינם צדדים עצמאיים ונפרדים מעימנו.
 • 9.3.מידע זה הוא על אחריות בעלי העסקים ואינו באחריותנו.
 • 9.4.ההתקשרות בין בית העסק לבין הצרכן נעשית במישרין בינהם ולא מולנו. איננו צד לעסקות בין גולשי האתר לבין בתי העסק.
 • 9.5.התשלומים שיבוצעו על ידך לבתי העסק הינם תשלומים להם ולא לנו.
 • 9.6.כל האחריות ביחס למימוש ההתקשרות, טיב שירותים, תנאי ההתקשרות וכיוב' הינה באחריות הבלעדית של הגולשים ובתי העסק.
 • 9.7.אין בהעלאת הודעה של בית עסק לאתר משום המלצה, או בחינת טיב או כל מצג אחר מטעם החברה ביחס לבית העסק.
 • 9.8.איננו פועלים בשמם של אף לא אחד מהצדדים.
 • 9.9.קח בחשבון כי הפרטים המופיעים באתר נתונים לשינוי מתמיד מצידו של בית העסק.
 • 9.10. ככל שהעלאת מודעה כאמור מתבצעת באמצעות דרך מובנית כגון טופס אתר זה, אזי עליך להזין את הפרטים בהתאם למתבקש, ולאשר את התקנון הנלווה להודעה זו.

   

 1. פרסומות ממומנות

   

 • 10.1.הינך מסכים/ה להיות חשוף לפרסומות של צדדים שלישיים שונים, כגון : בעלי חנויות בגן העיר, ככל יופיעו באתר.

   

 • 10.2.אנו איננו אחראים לתוכן הפרסומות, ואין אנו מביעים לעניינן: חסות, המלצה או עידוד.

   

 1. סקרים

   

  יתכן שנפרסם סקרים שונים המאפשרים לך להשתתף בהם. סקרים אלו מיועדים בעיקרם לשם שיפור פעילות מתחם גן העיר. ככל שהסקרים יהיו מיועדים לשם הגשת הצעה אישית ומסחרית של צד ג' אזי יצויין הדבר במסגרת הסקר.

   

 2. אחריות ושיפוי

   

 • 12.1.אתר אלו על כל חלקיו, תכונותיו, ותכניו, הינו כמו שהוא וללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין או תפקוד כלשהו, העדר תקלות או הפרעות לרבות מחיקת מידע וקריסה, יעילות, היקף חשיפות, הופעה נאותה בכל הדפדפנים, המסכים או ההתקנים או כל מימד אפקטיביות אחר או כי המידע בו מדוייק, או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים, כי ניתן להסתמך על המופיע באתר או על שירותיו. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע.

   

 • 12.2.למרות שהננו נוקטים באמצעי אבטחה באתר, אנו לא נישא בכל אחריות למעשה פריצה לאתר ונטילת תכנים ונתונים מהם, או שיבושם.

   

 • 12.3.אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר. מלוא הסיכון הנובע מתוך השימוש באתר לרבות השימוש בתכנים המצויים בו או במוצרים או השירותים המפורסמים בואו המוצעים באמצעותו או בעטיו הוא עליך בלבד, ואין לנו כל אחריות לדבר. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש כאמור.

 • 12.4.אתה תשפה אותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות או תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן/י כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואתה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.

 • 12.5.הפרת תנאי שימוש אלו על ידך, תזכה אותנו בתשלום פיצויים בין היתר בהתאם לנזקים, ההפסדים, ההוצאות, הטרחה, ההטרדה, עוגמת הנפש שהוסבה לנו לציבור המשתמשים באתר ולאחרים.

   

 1. שונות

   

 • 13.1.כל הימנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק.

 • 13.2.אם תנאי מתנאי השימוש אלו ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי ייאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש.

 • 13.3.אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו, אנא בדוק/י את התנאים באופן מתמיד.

 • 13.4.על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

 • 13.5.כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר אלו תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה או גילויה.

 • 13.6.אין אתה רשאי להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.

   

 • 13.7.תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר.